Ojcze nasz modlitwa w rozmowie z Bogiem

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

[av_font_icon icon=’ue838′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=’manually,https://modlitwyreligijne.pl/wp-content/uploads/2019/12/ojcze-nasz-pdf.pdf’ linktarget=” size=’60px’ position=’right’ animation=” color=” av_uid=’av-k40enbtu’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
PDF
[/av_font_icon]

[av_textblock size=’18’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3huctma’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Ojcze nasz modlitwa w rozmowie z Bogiem

Modlitwy ojcze nasz jest otwarciem serca i duszy w rozmowie z Bogiem, a zatem wyrazem wiary w relację z Bogiem. Sam Jezus często modlił się, jak zauważono w Ewangelii Łukasza – przed chrztem po uzdrowieniu chorych, przed wyborem Dwunastu Apostołów przed spowiedzią Piotra i Przemienienia Pańskiego przed podaniem Modlitwy Pańskiej i jego Ojcu w Ogrodzie Getsemane. Jezus uczy nas modlić się: „Wszystko, o co prosicie w modlitwie, wierzcie, że je otrzymacie i będzie wasze”

Modlitwa jest sposobem, w jaki Bóg prowadził swój lud przez całą historię. Jezus w Kazaniu na Górze i w całym Nowym Testamencie kontynuuje tradycję modlitwy zawartą w Starym Testamencie Biblii, czego przykładem są patriarchowie Izraela, tacy jak Abraham, Mojżesz i Dawid. Pokora jest fundamentem modlitwy, jak dowiadujemy się w przypowieści o faryzeuszu i poborcy podatkowym. Przykłady modlitwy w Biblii obejmują Psalmy, Mateusza 7: 7, Mateusza 18:20, Łukasza 1: 46-55, Jana 17:11, Filipian 4: 6 i Jakuba 5:14.

Modlitwa ojcze nasz w domu z rodziną to pierwsze miejsce edukacji dzieci w modlitwie! Formy modlitwy to adoracja i uwielbienie, prośba, wstawiennictwo i dziękczynienie. Istnieją trzy rodzaje modlitwy: wokalna, medytacyjna i kontemplacyjna. Modlitwa wokalna jest formą modlitwy w grupach, podobnie jak w Kościele. Medytacja jest dążeniem do zrozumienia życia chrześcijańskiego, aby odpowiedzieć na to, o co prosi Pan. Można medytować nad Biblią, Różańcem lub innymi świętymi zajęciami. Medytuje się, aby rozpoznać i dojść do światła: „Panie, co chcesz, abym uczynił?” Karmelita Święta Teresa z Avili nazywa modlitwę kontemplacyjną „bliskim dzieleniem się przyjaciółmi”, rozmową z Bogiem w naszych sercach. Pamiętajcie, abyście byli pełni miłości i troskliwi podczas modlitwy z Panem!

I słuchaj w ciszy po modlitwie – możesz otrzymać odpowiedź!

Idealną modlitwą jest ta, której nauczył nas Jezus Chrystus, Modlitwa Pańska, Nasz Ojciec:

Wszystkie wyznania chrześcijańskie odmawiają Modlitwę Pańską.

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

[Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.]

Amen.

NASZ OJCIEC

W odpowiedzi na prośbę uczniów: „Panie, naucz nas modlić się”, Jezus udziela im modlitwy chrześcijańskiej, Ojcze nasz zmiana, modlitwy nadziei. Modlitwa Pańska oznacza, że ​​modlitwa do naszego Ojca jest nauczana i przekazywana nam przez Pana Jezusa. Jezus przedstawia się jako nasz wzór i zaprasza nas, abyśmy byli Jego uczniami i poszli za Nim; w upokorzeniu dał nam przykład do naśladowania. Nowe Przymierze praktykuje jałmużnę, modlitwę i post; jego modlitwa jest „Ojcze nasz”. Modlitwa Pańska jest niezbędna do liturgii Kościoła, ponieważ stanowi integralną część Mszy świętej lub Boskiej liturgii i sakramentów chrztu i bierzmowania.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

Cóż za błogosławieństwo nazywać Boga naszym Ojcem! Możemy nazwać Boga naszym „Ojcem”, ponieważ objawia nam go Syn Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem. Przez chrzest jesteśmy adoptowani jako Dzieci Boże. Darmowy dar adopcji wymaga z naszej strony ciągłego nawrócenia i nowego życia. Modlitwa do naszego Ojca powinna rozwinąć w nas dwa podstawowe usposobienia: po pierwsze pragnienie upodobnienia się do Niego, a po drugie pokorne i ufne serce. „Kto jest w niebie” nie oznacza przestrzeni, ale sposób bycia, że ​​jest majestatyczny i przekracza wszystko, co możemy sobie wyobrazić z jego świętości. Ojciec jest w niebie, w swoim mieszkaniu, w naszej ojczyźnie, do której dążymy.

Jedną z najwcześniejszych medytacji nad Modlitwą Pańską był biskup i męczennik St. Cyprian z Kartaginy (202–258), który napisał traktat o Ojcze nasz w 252 r. Zaczął od pięknej i głębokiej myśli: „Nowy człowiek, narodzony na nowo i przywrócony Bogu dzięki swojej łasce, mówi przede wszystkim„ Ojcem ”, ponieważ teraz zaczął być synem”.

Ojciec Kościoła, św. Augustyn, zanotował siedem petycji w Mateuszowej wersji Modlitwy Pańskiej, pierwsze trzy teologiczne o chwałę Ojca, które przyciągają nas do Niego, a cztery ostatnie przedstawiają nasze pragnienia do Niego i prośby o Jego łaskę. Pierwsza seria próśb prowadzi nas ku niemu dla niego samego: imię twoje, królestwo twoje, wola twoja. Charakterystyczne dla miłości jest myślenie najpierw o tym, którego kochamy. Druga seria petycji jest wyrazem naszych nadziei.

Święć się imię Twoje

Termin „święcić” oznacza uznać za świętego, traktować w święty sposób. Święty Grzegorz z Nyssy, Ojciec Kościoła w Kapadocji w Azji Mniejszej, napisał około 380 r., Że „ze wszystkich dobrych rzeczy najważniejsze jest dla mnie, aby imię Boże było uwielbione w moim życiu”. Jeśli naprawdę święcimy Ojca, to szanujemy Go w naszych sercach, i dlatego przystępujemy do Bożego planu wobec nas i naszego zbawienia. Uświęcenie imienia Bożego na świecie i nasze własne zbawienie zależy od naszego życia i modlitwy.

Przyjdź Królestwo Twoje

Królestwo Boże przybliża się w Słowie Wcielonym i przyszło w Paschalnej Tajemnicy Chrystusa – Jego Męce, śmierci, Zmartwychwstaniu i Chwalebnym Wniebowstąpieniu. Królestwo Boże jest pośród nas w Eucharystii. „Przyjście królestwa twego” w Modlitwie Pańskiej odnosi się przede wszystkim do ostatecznego przyjścia królestwa Bożego przez powrót Chrystusa. Ta druga prośba modli się o wzrost królestwa Bożego w „dzisiejszym” życiu, przynosząc owoc nowego życia w Ośmiu Błogosławieństwach Jezusa.

Interesujące jest to, że rzadki wariant Łukasza 11: 2 w najwcześniejszych manuskryptach greckich brzmi „Niech Duch Święty zstąpi na nas i oczyści nas!”

Bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi

Święty Ignacy z Antiochii, w swoim Liście do Efezjan 7: 2, był pierwszym ojcem apostolskim, który odnosił się do Jezusa Chrystusa jako do lekarza. Św. Grzegorz z Nyssy kontynuuje tę koncepcję w swoim kazaniu na temat tego zdania: „Dlatego prawdziwy lekarz chorób duszy, który dzielił życie ludzkie ze względu na chorych, stopniowo osłabia przyczynę choroby poprzez myśli zawarte w modlitwie przywracają nas do duchowego zdrowia ”. Kiedy mówimy, że twoja wola się spełni , prosimy, aby wola Boża została dokonana w nas, aby zrównoważyć naszą słabą naturę, naturę nadaną pożądaniu i pokusie.

Wyrazem Bożej Jego woli jest przykazanie, że „kochacie się, tak jak Ja was umiłowałem” (Jan 13:34). To przykazanie podsumowuje wszystkie pozostałe i wyraża całą jego wolę. Prosimy, aby pełen miłości plan Boga został w pełni zrealizowany na ziemi, tak jak już jest w niebie. Poprzez modlitwę możemy rozpoznać wolę Boga i uzyskać wytrwałość, aby to zrobić. Obyśmy uczyli się posłuszeństwa! ziemi chleba naszego powszedniego.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

Oryginalna grecka Biblia zawiera imperatyw entreaty wyrażony we wszystkich tych petycjach; innymi słowy, sugerowane jest słowo „ proszę” . „Dajcie nam” wyraża w komunii z naszymi braćmi nasze synowskie zaufanie do naszego Ojca Niebieskiego i przymierze między Ojcem a wszystkimi ludźmi. Ojciec, który daje nam życie, daje nam „nasz chleb”, którego potrzebuje życie pokarmowe, zarówno materialne, jak i duchowe. Jezus uczy nas modlić się: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, zapukajcie, a drzwi się wam otworzą” (Mt 7,7). Greckie słowo epiousios na „codzienny” pojawia się tylko w Modlitwie Pańskiej i dosłownie oznacza „nadrzędny”, które odnosi się bezpośrednio do Chleba Życia, Ciała Chrystusa.

Obecność głodu na świecie wzywa chrześcijan do sprawowania odpowiedzialności i sprawiedliwości za biednych, do dzielenia się z miłością naszymi dobrami duchowymi i materialnymi. Ta prośba odnosi się również do duchowego głodu świata, a chrześcijanin ma głosić dobrą nowinę ubogim, Chlebowi Życia: Ciało Chrystusa otrzymane podczas Komunii.

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

W tej prośbie wracamy do Niego jako syn marnotrawny i rozpoczynamy naszą spowiedź jako grzesznicy i potrzebujący miłosierdzia. Psalmy pokutne są pięknymi wyrazami skruszonego serca. Pokora pozwoli nam powiedzieć jak poborca ​​podatków: „Boże, bądź miłosierny dla mnie grzesznika” (Łk 18,13). Nasza nadzieja jest niezachwiana, ponieważ w Jego Synu mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Jest tu warunek: to miłosierdzie może wypełnić nasze serca tylko wtedy, gdy przebaczymy tym, którzy wkroczyli przeciwko nam! Pamiętajcie o wersetach, które następują po Ojcu naszym w Mateuszu: „Albowiem jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, wasz Ojciec niebieski też wam przebaczy. Ale jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy waszych przewinień” (Mt 6: 14–15). Czy nie byłoby błogosławieństwem, gdybyśmy mogli przebaczyć jak Jezus: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23:34). Papież Jan Paweł II przypomina nam: „Przebaczenie jest kluczem do pokoju!”

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Te powiązane petycje są prawie identyczne. Pierwsza część prosi Boga, aby nie pozwalał nam podążać ścieżką prowadzącą do grzechu. Bóg nikogo nie kusi (Jakuba 1:13). Zarówno Hiob (1: 6–2: 10) w Starym Testamencie, jak i sam Jezus (Mateusz 4: 1-11) w Nowym Testamencie byli kuszeni przez diabła! Ta prośba błaga Ducha o rozeznanie i siłę w walce między ciałem a duchem. Duch Święty sprawia, że ​​rozróżniamy między próbami, koniecznymi do rozwoju wewnętrznego człowieka, a pokusą, która prowadzi do grzechu i śmierci. Rozeznanie ujawnia kłamstwo pokusy. Ta petycja domaga się także łaski czujności i ostatecznej wytrwałości. Ta modlitwa błaga Boga, aby nie pozwalał nam być wystawianymi na próbę poza naszą siłą, jak zapewnia św. Paweł: „Bóg jest wierny, który nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad to, co jesteście w stanie, ale pokusa zapewni drogę uciekajcie także, abyście mogli to znieść

W ostatniej prośbie do naszego Ojca modlimy się w komunii z Kościołem o ocalenie całej ludzkiej rodziny. Zło nie jest abstrakcją, ale osobą, szatanem, złym, zwodzicielem całego świata. Zwycięstwo nad księciem tego świata zwyciężyło raz na zawsze w godzinie, w której Jezus dobrowolnie oddał się na śmierć, aby oddać nam swoje życie. Wraz z wybawieniem od zła, które ogarnia ludzkość, Kościół błaga cenny dar pokoju i łaskę wytrwałości w oczekiwaniu powrotu Chrystusa.

Albowiem Twoje jest Królestwo i Wola, i Chwała na wieki. Amen.

Wczesne rękopisy Ewangelii Mateusza nie zawierają tego wyrażenia, ale pewną formę można znaleźć w Didache (napisane około 100 rne), Bizantyjskiej Boskiej Liturgii Świętego Jana Chryzostoma, Mszy Katolickiej i Autoryzowanej Biblii Króla Jakuba z 1611 r. Znany jako ostateczna doksologia, podejmuje pierwsze trzy prośby do naszego Ojca. Ostatecznym „Amen”, co oznacza „Niech tak będzie”, ratyfikujemy to, co zawiera modlitwa, której nauczył nas Jezus

Ojcze nasz pdf

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

[Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.]

Amen.
[/av_textblock]

error: Content is protected !!