Anioł Pański historia modlitwy

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Modlitwa Anioł Pański znana jest wszystkim katolikom. Najczęściej łączy się ją z postacią papieża, który stojąc w oknie odmawia ją regularnie wraz z wiernymi zebranymi na placu św. Piotra w Watykanie. Skąd jednak pochodzi ta modlitwa? Czy od początku znana była w tej formie, w której odmawiamy ją współcześnie? Dlaczego papież odmawia modlitwę Anioł Pański w południe? Co możemy zyskać za sprawą tej modlitwy? Na te i inne pytania odpowie poniższy artykuł.

Anioł Pański to katolicka modlitwa maryjna, która skupia się na rozważaniach nad zwiastowaniem Maryi przez archanioła Gabriela oraz wcieleniu Jezusa Chrystusa. Odmawia się ją w zależności od lokalnych zwyczajów o godzinie 6.00, 12.00 lub 18.00, przez cały rok, z wyłączeniem okresu wielkanocnego kiedy to, za poleceniem Benedykta XIV, zastępuje ją modlitwa Regina Coeli (Królowo Niebios). Zarówno w przeszłości jak i obecnie Anioł Pański to modlitwa odmawiana w intencji pokoju na świecie. Ma charakter błagalny, modlący się zwraca się do Maryi z prośbą o wstawiennictwo. Anioł Pański to modlitwa odmawiana codziennie przez papieży, często w ramach spotkań z wiernymi obecnymi na placu św. Piotra. W niedziele modlitwa połączona jest z krótką katechezą oraz błogosławieństwem.

Jak powstała modlitwa Anioł Pański?

Forma modlitwy oraz zwyczaj jej odprawiania tworzył się stopniowo i potrzebował wielu stuleci, aby przybrać formę, którą znamy i odmawiamy obecnie. Historia modlitwy Anioł Pański sięga średniowiecza, jej powstanie datuje się pomiędzy XI a XVI wiekiem. W tym czasie biciem dzwonów wyznaczano pory dnia – rano, południe oraz wieczór i właśnie na dźwięk dzwonów odmawiano trzykrotnie Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Mario), stanowiące początkową formę Anioła Pańskiego. Przez ten czas modlitwa przeszła różne fazy, zmieniając swoje brzmienie i czas odmawiania. 

Na początku XIII w. papież Grzegorz IX zarządził odmawianie Pozdrowienia Anielskiego rano i wieczorem, zawsze na dźwięk dzwonu. Zwyczaj odmawiania modlitwy Anioł Pański istniał już w I połowie XIII wieku i był propagowany przez zakon franciszkanów. Franciszkanie odmawiali modlitwę Zdrowaś Mario na wieczorny dźwięk dzwonu, który oznajmiał gaszenie ogni we wszystkich obejściach. W 1262 r. św. Bonawentura, generał franciszkanów, nakazał członkom swojego zakonu odmawianie trzech modlitw Zdrowaś Mario rano i wieczorem. Wieczorne odmawianie modlitwy Zdrowaś Mario franciszkanie poprzedzali antyfoną “Anioł zwrócił się do Maryi”, co łączyło się z ówczesnym przekonaniem, że właśnie w tym czasie archanioł Gabriel odwiedził Maryję. Franciszkanie namawiali świeckich wiernych do podobnej praktyki odmawiania Pozdrowienia Anielskiego na dźwięk dzwonów, co bardzo szybko się przyjęło i dzwon, oprócz funkcji informującej, zaczął pełnić również funkcję wezwania do modlitwy. W wyniku tej tradycji zaczęto fundować dzwony, które były specjalnie przeznaczone do dzwonienia na Anioł Pański, co wskazują wyryte na nich inskrypcje. Na wielu z nich można znaleźć napis “Ave Maria” lub nawet całe zdanie “Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum”. Jednak to nie sam dźwięk dzwonów jest charakterystyczny dla Pozdrowienia Anielskiego, ale potrójne uderzenia w dzwon, które poprzedzają modlitwę. Przerwy między trzema kolejnymi grupami uderzeń musiały być na tyle długie, aby dać wiernym czas na odmówienie trzech modlitw Zdrowaś Mario.

W XVI wieku tradycja odmawiania Anioła Pańskiego rozpowszechniła się w całym zachodnim chrześcijaństwie. W tym czasie zaczęto odmawiać tę modlitwę również rano, na cześć Maryi “Jutrzenki Porannej”.

Kiedy ukształtowała się obecna forma modlitwy?

Treść modlitwy Anioł Pański ulegała zmianom. Jej obecnie znana forma sięga prawdopodobnie czasów Piusa V, który zasiadał na tronie Piotrowym w latach 1566-72, z wyłączeniem wersetu i modlitwy końcowej, które zostały dodane później z inicjatywy Benedykta XIV. W 1742 r. Benedykt XIV oświadczył, że werset i końcowa modlitwa stanowią integralną, nierozłączną część Pozdrowienia Anielskiego i muszą być odmawiane w całości, jeżeli wierny chce uzyskać odpust. Benedykt XIV nakazał również odmawiać modlitwę na stojąco, a w czasie wielkanocnym zastąpić ją modlitwą Regina Caeli, którą również odmawia się zawsze w pozycji stojącej. Obecnie znaną, ostatecznie ukształtowaną i zatwierdzoną przez papieża formę modlitwy Anioł Pański możemy więc datować na rok 1742.

Dlaczego papież odmawia modlitwę Anioł Pański w południe?

Do 1456 roku modlitwę Anioł Pański odmawiano dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zwyczaj odmawiania Anioła Pańskiego w południe wprowadził w 1456 r. papież Kaliksta III celem uproszenia u Maryi ratunku dla Belgradu, będącego pod oblężeniem przez Turków. Belgrad był ostatnią naddunajską twierdzą, która broniła drogi do serca Europy. Po odniesionym zwycięstwie nad armią turecką w ramach dziękczynienia za uratowanie Europy podtrzymano tradycję południowego odmawiania Anioła Pańskiego, przez co narodziła się tradycja cotygodniowej niedzielnej modlitwy papieża, która trwa po dziś dzień i gromadzi tysiące wspólnie modlących się wiernych.

Dlaczego warto odmawiać modlitwę Anioł Pański?

Wraz z upływem czasu zmieniły się niektóre zwyczaje, które towarzyszyły odmawianiu modlitwy Anioł Pański, niektóre zostały całkowicie zniesione lub przestaje się je dostrzegać. Jednak są to elementy towarzyszące, które tracą znaczenie w obliczu samej modlitwy i wspomnienia zwiastowania. W dalszym ciągu jednak, chociaż zmieniły się warunki naszego życia, pozostały charakterystyczne momenty dnia, tj. rano, południe i wieczór, które wzywają do wprowadzenia przerwy w swoim dniu i poświęcenia jej na modlitwę.

Za sprawą modlitwy Anioł Pański wspominamy scenę zwiastowania Maryi, dziękując i uwielbiając Boga za dar wcielenia Syna Bożego, który przyszedł, by zbawić nas wszystkich. Uczymy się, by tak jak Maryja przyjmować wolę Bożą i przedkładać ją nad swoją własną. Powtarzając słowa Pisma Świętego “Oto ja służebnica Pańska” prosimy Boga, żeby nasze życie stało się służbą w Jego imieniu, żebyśmy mogli zjednoczyć naszą wolę z wolą Boga i pragnąć tego samego, czego On pragnie dla nas. W postaci Maryi upatrujemy najdoskonalszą formę służby Bogu, czyli taką, która daje radość również nam. Dobra służba nie stanowi pozbawienia wolności, ale pełną jej realizację, jest to służba w pełni wynikająca z miłości. Odmawiając modlitwę Anioł Pański prosimy Boga o pomoc w stawaniu się prawdziwym sługą, który w całości przyjmuje miłość Boga i odpowiada na nią swoją miłością.

Modlitwa ta jest również przejawem dużej pokory wobec Stwórcy. Maryja wypowiadając słowa “niech mi się stanie” upatruje siły do wykonania woli Boga w samym Bogu, a nie w sobie. Wie, że bez Boskiej pomocy nie jest w stanie nic uczynić, a wszystko, co dzieje się w jej życiu, dzieje się tylko za Jego sprawą. Dzięki pokorze dostrzegamy to, że każde dobro, które posiadamy lub czynimy, ma swoje źródło w Bogu, jest jego darem dla nas. Im większą mamy tego świadomość, tym większą radość i wdzięczność odczuwamy wobec tego, który nam te dary ofiaruje. 

Anioł Pański wspomina moment zwiastowania, który w konsekwencji sprowadził na świat Syna Bożego. Gdyby nie to wydarzenie, niemożliwe byłoby zbawienie człowieka. Nie poznalibyśmy prawdziwego oblicza Boga, ani nie otrzymalibyśmy daru życia po śmierci. Modlitwa Anioł Pański jest wyrazem uwielbienia Boga za jego dary i wielką nieskończoną miłość, którą nas otacza i której dał wyraz za sprawą sprowadzenia na nasz świat Jezusa Chrystusa. Dopiero potrafiąc dziękować Bogu i uwielbiać Go będziemy mieć otwarte serce na przyjmowanie kolejnych Jego darów.

Jak widać w tej, zdawałoby się, krótkiej modlitwie tkwią słowa, które niosą bardzo wiele. Za jej pomocą możemy zyskać liczne dary – pokory, uwielbienia i wiele więcej. Najważniejszym warunkiem, który musimy spełnić, by za pomocą modlitwy te dary otrzymać, jest całkowite skupienie i otwarcie swojego serca.

Nietypowy Anioł Pański

Jak zostało wspomniane wyżej, cotygodniowe niedzielne modlitwy papieża wraz z wiernymi są już wieloletnią tradycją. W niedzielne południe pod papieskim oknem na placu św. Piotra w Watykanie gromadzą się tłumy wiernych, by wraz z Ojcem Świętym odmówić modlitwę Anioł Pański. Jednakże tradycja ta została przełamana, gdy ze względów bezpieczeństwa papież nie mógł pojawić się w oknie.

W marcu 2020 roku papież Franciszek po raz pierwszy w historii nie poprowadził modlitwy Anioł Pański z okna na placu św. Piotra. Powodem takiej decyzji była epidemia koronawirusa. Z obawy o zdrowie swoje oraz zgromadzonych papież Franciszek zwrócił się do wiernych z biblioteki w Pałacu Apostolskim. Modlitwa była transmitowana, a wierni obecni na placu św. Piotra mogli zobaczyć papieża na telebimach rozstawionych na placu. Dzięki tej decyzji na placu zgromadziło się znacznie mniej ludzi, co znacznie zmniejszyło możliwość zarażenia się podczas modlitwy. Taka forma odmawiania modlitwy Anioł Pański była bardzo nietypowa, ponieważ do tej pory jeszcze żaden z papieży będących przy zdrowiu nie poprowadził modlitwy Anioł Pański bez udziału wiernych.

Słowa kluczowe: nowwena pompejanska, nowenna pompejanska swiadectwa, nowenna pompejańska, nowenna pompejańska świadectwa, modlitwa pompejańska, nowenny pompejańskiej

error: Content is protected !!